Log inRegister

Bulk Rename Utility

Deze tool kan ook voor andere hernoemacties worden gebruikt, maar ik gebruik hem om foto's te hernoemen naar de datum toen ze werden gemaakt.

URL: https://www.bulkrenameutility.co.uk/

Je kunt er bij installatie voor kiezen om de tool toe te voegen aan het contextmenu.

Als de tool geopend is, kun je bij de file selector rechts door rechts te klikken op de kolomheaders de kolom Taken (Original) toevoegen.

Het is mogelijk dat in de kolom zelf dan verschijnt Set menu option to extract EXIF data:
  • Renaming Options > ID3 / Exif Data / File Properties > Extract Exif Data (Photos)
  • F5 om te refreshen (je fileselectie is dan wel naar de kleurpotloden)
Tot zover the easy part.

Now, the actual renaming: example: DSC_0014.JPG => IMG-20181228-0014.jpg

So, what to configure?
Replace Replace DSC_
  With IMG-
Remove From 5
  to 8
Auto Date Mode Suffix
  Type Taken (Original)
  Fmt YMD
  Cent. DONE
Numbering Mode Suffix
  Start 14
  Pad 4
  Sep. -
Extension   Lower
Now you can save these settings in a Bulk Rename Utility Favourites file (.bru).
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 28 Apr 2024 - 17:52.