Log inRegister

ImagePlugin

Als een plugin wordt bijgewerkt, wordt hij altijd ingeschakeld, ook als hij vooraf uitgeschakeld was, zo ook de ImagePlugin.

Als ik een image heb in een topic, krijg ik dan wel volgende fout te zien ipv de topictekst, bv. Ace2ServerInstallFromScratch:

Foswiki detected an internal error - please check your Foswiki logs and webserver logs for more information.

Can't locate Cachepath in @INC (@INC contains: path path path path path path path path path path . path)

De oplossing is dan ook de plugin weer uit te schakelen.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 05 Sep 2023 - 01:03.