Log inRegister
You are here: Boossy » CarCalendars

Werkwijze

Zo creëren we de kalenders:
  • afbeeldingen zoeken
  • afbeeldingen bijsnijden tot/resizen naar 1920x1080 (geen 3:2-versies maken):
  • dan de afbeeldingen opladen in canva.com
  • kopieer daar één 16:9 en één 3:2-kalender van vorig jaar naar dit jaar (van elks één omdat de kalenderelementen anders gespositioneerd staan)
  • maak voor de 3:2-versies ook gebruik van de 16:9-afbeeldingen
    • indien nodig kun je de achtergrond loskoppelen (rightclick > Detach Image from Background) en verschuiven, zodat het eindresultaat goed is - verplaats de afbeelding weer naar achter via rightclick > Send to Back
  • vervolgens de kalenders exporteren/downloaden via de knop Download bovenaan rechts
  • de 3:2-versies verkrijg je door in Ms Picture Manager links en rechts 150px te croppen (eindresultaat is dan 1620x1080)
  • en tot slot kun je via tinypng.com webvriendelijke versies creëren
That's it!

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 09 Jun 2022 - 08:59.