Log inRegister
You are here: Boossy » CarCalendars

Werkwijze

Zo creëren we de kalenders:
  • afbeeldingen zoeken
  • afbeeldingen bijsnijden tot/resizen naar 1920x1080 (geen 3:2-versies maken):
  • dan de afbeeldingen opladen in canva.com
  • kopieer daar één 16:9 en één 3:2-kalender van vorig jaar naar dit jaar (van elks één omdat de kalenderelementen anders gespositioneerd staan)
  • maak voor de 3:2-versies ook gebruik van de 16:9-afbeeldingen
    • indien nodig kun je de achtergrond loskoppelen (rightclick > Detach Image from Background) en verschuiven, zodat het eindresultaat goed is - verplaats de afbeelding weer naar achter via rightclick > Send to Back
  • vervolgens de kalenders exporteren/downloaden via de knop Download bovenaan rechts
  • de 3:2-versies verkrijg je door in Ms Picture Manager links en rechts 150px te croppen (eindresultaat is dan 1620x1080)
  • en tot slot kun je via tinypng.com webvriendelijke versies creëren
That's it!

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback