Log inRegister

Transfer Vox Mago from 123-webhost …

How to access your old environment when the domain name has already been transferred:
 • log in to the customer panel of your old provider: https://www.123-webhost.be/: DB… / …
 • choose the hostingaccount you want to access
 • click on Inloggen controlpanel: enter your Gebruikersnaam and Wachtwoord
 • choose DNS-beheer
 • copy the IP address next to the domain name you have transferred
Go to your old environment by entering this IP address, followed by a tilde and your username:

e.g.: http://12.347.801.234/~username

… to HostingSquad

DirectAdmin

Account Manager >

MySQL Management: CREATE NEW DATABASEs for:
 • akeebaSolo
 • drupal
 • events
 • pydio

Advanced Features >

Password Protected Directories
 • cgi-bin

E-mail Manager >

E-mail Accounts: CREATE ACCOUNT for:
 • info
Daglimiet staat bij 123-webhost op 500, bij HostingSquad staat de Send Limit default op 200, kan desgewenst wel verhoogd worden.

Forwarders : CREATE E-MAIL FORWARDER for:
 • info > gmail
!SpamAssassin Setup: ENABLE SPAMASSASSIN
 • Where do you want the spam to go? Delete the spam.
 • For all other options, keep the defaults.

System Info & Files >

 • Site Summary / Statistics / Logs >
 • Account Configuration tab: differences with boossy.be domain:

Extra Features

Je vindt hier de toegang tot
 • Webmail: Roundcube
 • phpMyAdmin
 • Installatron Applications Installer
 • Select PHP version: keuze van 4.4 tem 7.4, + mogelijkheid tot het bekijken en aanpassen van:
  • PHP extensions (bv. opcache, oauth, imagick, …)
  • PHP options (bv. include_path, memory_limit, open_basedir, post_max_size, session.save_path, upload_max_filesize, …)
 • Resource Usage

Directory's

Akeeba Solo

 • Akeeba Solo 6.0.2
 • eerste profile niet meteen configureren, of je zit met een niet verwijderbare 'default'!

cgi-bin

 • index.php: file listing

Gossamer Threads FileMan

Installation instructions:
 • install.cgi: permissions 744
 • fill in Static Path
 • fill in Static URL
 • DON'T modify the Root Path YET!
 • fill in Username
 • fill in Password
 • afterwards, modify the Root Directory in Settings > Setup: Root Directory: /

Password Protected Directories

 • In DirectAdmin, choose Advanced Features > Password Protected Directories
 • click on the blue link Find a Directory to Password Protect
 • < 1024px wide: click on the plus sign to the right of the directory you want to protect, then choose Protect
  OR
 • >= 1024px wide: hover over the directory name you want to protect, then choose Protect
 • the PROTECT DIRECTORY dialog appears, prompting you for three data:
  • Protected Directory Prompt: fill in, e.g. Password protected!
  • Set/Update User:
  • Password:
 • finally click on the PROTECT button
 • a message appears: Directory Protection Settings have been saved.
The following statements have been added to the .htaccess file of that directory:

AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
AuthUserFile /home/.../domains/.../.htpasswd/public_html/cgi-bin/.htpasswd
AuthName "Password protected!"
require valid-user
ErrorDocument 401 "Unauthorized Access"

drupal: redirect / rewrite root dir to subdir

Bij de transfer wilde ik af van de /drupal in de URL's. Wel wilde ik de site nog steeds in de directory /drupal installeren.

Solution: https://www.drupal.org/forum/support/post-installation/2015-10-15/solveddrupal-successfully-installed-in-subdirectory

1. .htaccess root directory

Add:
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

# Redirect all user to without WWW
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Serve Drupal 7 from sub directory in web root
RewriteRule ^$ drupal/index.php [L]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/drupal%{REQUEST_URI} -f
RewriteRule .* drupal/$0 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .* drupal/index.php?q=$0 [QSA]

2. .htaccess drupal directory

Uncomment:
 RewriteBase /drupal

3. settings.php (.../drupal/sites/default/~)

Uncomment and correct:
$base_url = 'http://voxmago.be'; // NO trailing slash!

The same can be achieved for Drupal 8 environments. See here.

4. Opcode Caching

Zie beschrijving hier: https://www.drupal.org/docs/7/caching-to-improve-performance/opcode-caching

Eerst Opcode Caching ingeschakeld:
 • DirectAdmin: Extra Features > Select PHP version
 • Extensions: opcache (& redis) aangevinkt
Vervolgens onder de root (/) een php.ini gemaakt met de volgende instellingen:

; Ensure APC is loaded. 
extension=apc.so;
; Ensure APC is enabled. 
apc.enabled=1; 
; Set the amount of memory for APC to use. 
apc.shm_size=96M 
; Check if a file has changed on every request; if so, regenerate the opcode cache for that file. 
; If this is set to 0 (off), then you may see a small performance boost, 
; but you will need to restart PHP to after any code change. 
apc.stat=1 
; The amount of time in seconds before cache entries are pruned. 
apc.ttl=86400

events

installatie

 • rechttoe rechtaan

maatwerkaanpassingen

truc om oude data te zien:

 • installeer nieuwe EventsBookingCalendar en log in
 • overschrijf de verse data met de bestaande oude data (simpele export/import van de db in DirectAdmin)
 • refresh je browser: je ziet alle data
 • OPGELET: zodra je uitlogt kun je niet opnieuw inloggen…
 • … MAAR: als je tijdens je werkende sessie een nieuwe admin-user aanmaakt, kun je met die gegevens daarna wel opnieuw inloggen!!!
 • … en dan wijzig je het wachtwoord van de initiële admin-user en alles is weer zoals voorheen (kan misschien ook meteen, weet ik niet…)

to do

 • testen: mail-functie tick
 • er zijn blijkbaar wel meer vertalingen in versie 3.2.2 dan in versie 3.2.1: checken en bijwerken
 • bedankt-link in vertaling bekijken!!! tick 18/02/'20
 • aantal beschikbare tickets weer zichtbaar maken: MySQL=> table: eventbooking_options, key: o_display_available_tickets, value: Yes|No::Yes (of gewoon Yes) tick 18/02/'20

admin

 • Opties: optie E-mail verzenden: was vroeger SMTP (en vereiste dus host, gebruikersnaam, wachtwoord en poort), is nu PHP mail()

fileman

 • openbare locatie met de help-, js-, css- en tinymce-bestanden van de in de cgi-bin residerende FileMan.

nanogallery2

 • copy/paste: .js- en .css-bestanden tbv nanogallery

nanogp2

 • copy/paste: user en admin .php scripts tbv nanogallery

partituren

 • copy/paste

publicalbum

 • copy/paste: .js-bestanden tbv image gallery's gebruikt bij PRODUCTIES (bv. bij David van Reissiger)

pydio

 • HTTP ERROR 500 na restore met Akeeba Kickstart.
 • Ook na inachtname van 0-AkeebaSoloAndSiteUpdates#Akeeba_Kickstart nog gene klap.
 • Dan pydio geïnstalleerd from scratch en backup gemaakt
 • Vervolgens opnieuw restore met Akeeba Kickstart
 • Na het vervangen van de gerestorede bootstrap.json door de cleane bootstrap.json alles oké (/data/plugins/boot.conf/bootstrap.json)
  • # cli secret key
  • # mysql credentials
  • maar ook het hele gebeuren van de drupal-bridge valt hiermee weg - dus dat zal opnieuw moeten worden gedaan
 • wel nog logo & login backgrounds vervangen:
  • Overschrijf de bestanden in .../pydio/plugins/gui.ajax/res/themes/common/images/
  • Ledig de servercache door in .../pydio/data/cache/ de drie plugins_*.ser bestanden te verwijderen (plugins_cache.ser, plugins_queries.ser, plugins_requires.ser)
  • Ledig de lokale cache van je browser
tags

rewrite subdir subdirectory subfolder jabbers phpjabbers
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 18 Nov 2023 - 18:33.