Log inRegister
You are here: Boossy » Software » SwMicrosoft » MsWindows10 » Win10Terminal

Windows Terminal

Windows Terminal combineert een aantal command line tools:
  • Command Prompt
  • PowerShell
  • Azure Cloud Shell
  • WSL (Windows Subsystem for Linux)
Ook SSH-sessies vanuit Terminal zijn mogelijk, als je tenminste de Windows Additional Feature OpenSSH Client hebt geïnstalleerd.

Bovendien kun je met tabs werken.

Als je het wil toevoegen aan je contextmenu, zie dan: https://github.com/lextm/windowsterminal-shell.

PowerShell 7

Ik heb Windows Terminal weer verwijderd na installatie van !PowerShell 7.

Hoe achterhaal je het versienummer van PowerShell? Geef volgende opdracht in PowerShell:
Get-Host | Select-Object Version

De installatiebestanden vind je hier: https://github.com/PowerShell/PowerShell

Bij de installatie daarvan kun je ervoor kiezen om PowerShell toe te voegen aan het contextmenu (en om .ps-bestanden te openen met PowerShell 7):
  • PowerShell 7 > Open here
  • PowerShell 7 > Open here as Administrator
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 10 Apr 2021 - 21:10.