Log inRegister

Chacon Digitale Timer

Klok instellen

  • druk lang op SET: de weekdag begint te knipperen
  • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: het uur begint te knipperen
  • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: de minuten beginnen te knipperehn
  • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: de tijd is ingesteld

Zomertijd instellen

  • druk tegelijkertijd op CLOCK en pijl omlaag

Programma instellen

  • druk zo vaak op pijl omhoog tot je op de je op het programma komt dat je wilt wijzigen
  • druk dan op SET: de weekdag(en) begin(t)(nen) te knipperen
  • ga nu te werk zoals bij het instellen van de klok
Opmerking: je kunt ook een programma kiezen waarbij alleen de OFF wordt ingesteld!

12-uursweergave vs. 24-uursweergave
  • druk lang op CLOCK om over te schakelen naar de andere weergave
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback