Log inRegister

Transfer Vox Mago from 123-webhost …

How to access your old environment when the domain name has already been transferred:
 • log in to the customer panel of your old provider: https://www.123-webhost.be/: DB… / …
 • choose the hostingaccount you want to access
 • click on Inloggen controlpanel: enter your Gebruikersnaam and Wachtwoord
 • choose DNS-beheer
 • copy the IP address next to the domain name you have transferred
Go to your old environment by entering this IP address, followed by a tilde and your username:

e.g.: http://12.347.801.234/~username

… to HostingSquad

DirectAdmin

Account Manager >

MySQL Management: CREATE NEW DATABASEs for:
 • akeebaSolo
 • drupal
 • events
 • pydio

Advanced Features >

Password Protected Directories
 • cgi-bin

E-mail Manager >

E-mail Accounts: CREATE ACCOUNT for:
 • info
Daglimiet staat bij 123-webhost op 500, bij HostingSquad staat de Send Limit default op 200, kan desgewenst wel verhoogd worden.

Forwarders : CREATE E-MAIL FORWARDER for:
 • info > gmail
!SpamAssassin Setup: ENABLE SPAMASSASSIN
 • Where do you want the spam to go? Delete the spam.
 • For all other options, keep the defaults.

System Info & Files >

 • Site Summary / Statistics / Logs >
 • Account Configuration tab: differences with boossy.be domain:

Extra Features

Je vindt hier de toegang tot
 • Webmail: Roundcube
 • phpMyAdmin
 • Installatron Applications Installer
 • Select PHP version: keuze van 4.4 tem 7.4, + mogelijkheid tot het bekijken en aanpassen van:
  • PHP extensions (bv. opcache, oauth, imagick, …)
  • PHP options (bv. include_path, memory_limit, open_basedir, post_max_size, session.save_path, upload_max_filesize, …)
 • Resource Usage

Directory's

Akeeba Solo

 • Akeeba Solo 6.0.2
 • eerste profile niet meteen configureren, of je zit met een niet verwijderbare 'default'!

cgi-bin

 • index.php: file listing

Gossamer Threads FileMan

Installation instructions:
 • install.cgi: permissions 744
 • fill in Static Path
 • fill in Static URL
 • DON'T modify the Root Path YET!
 • fill in Username
 • fill in Password
 • afterwards, modify the Root Directory in Settings > Setup: Root Directory: /

Password Protected Directories

 • In DirectAdmin, choose Advanced Features > Password Protected Directories
 • click on the blue link Find a Directory to Password Protect
 • < 1024px wide: click on the plus sign to the right of the directory you want to protect, then choose Protect
  OR
 • >= 1024px wide: hover over the directory name you want to protect, then choose Protect
 • the PROTECT DIRECTORY dialog appears, prompting you for three data:
  • Protected Directory Prompt: fill in, e.g. Password protected!
  • Set/Update User:
  • Password:
 • finally click on the PROTECT button
 • a message appears: Directory Protection Settings have been saved.
The following statements have been added to the .htaccess file of that directory:

AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
AuthUserFile /home/.../domains/.../.htpasswd/public_html/cgi-bin/.htpasswd
AuthName "Password protected!"
require valid-user
ErrorDocument 401 "Unauthorized Access"

drupal: redirect / rewrite root dir to subdir

Bij de transfer wilde ik af van de /drupal in de URL's. Wel wilde ik de site nog steeds in de directory /drupal installeren.

Solution: https://www.drupal.org/forum/support/post-installation/2015-10-15/solveddrupal-successfully-installed-in-subdirectory

1. .htaccess root directory

Add:
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

# Redirect all user to without WWW
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Serve Drupal 7 from sub directory in web root
RewriteRule ^$ drupal/index.php [L]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/drupal%{REQUEST_URI} -f
RewriteRule .* drupal/$0 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .* drupal/index.php?q=$0 [QSA]

2. .htaccess drupal directory

Uncomment:
 RewriteBase /drupal

3. settings.php (.../drupal/sites/default/~)

Uncomment and correct:
$base_url = 'http://voxmago.be'; // NO trailing slash!

The same can be achieved for Drupal 8 environments. See here.

4. Opcode Caching

Zie beschrijving hier: https://www.drupal.org/docs/7/caching-to-improve-performance/opcode-caching

Eerst Opcode Caching ingeschakeld:
 • DirectAdmin: Extra Features > Select PHP version
 • Extensions: opcache (& redis) aangevinkt
Vervolgens onder de root (/) een php.ini gemaakt met de volgende instellingen:

; Ensure APC is loaded. 
extension=apc.so;
; Ensure APC is enabled. 
apc.enabled=1; 
; Set the amount of memory for APC to use. 
apc.shm_size=96M 
; Check if a file has changed on every request; if so, regenerate the opcode cache for that file. 
; If this is set to 0 (off), then you may see a small performance boost, 
; but you will need to restart PHP to after any code change. 
apc.stat=1 
; The amount of time in seconds before cache entries are pruned. 
apc.ttl=86400

events

installatie

 • rechttoe rechtaan

maatwerkaanpassingen

truc om oude data te zien:

 • installeer nieuwe EventsBookingCalendar en log in
 • overschrijf de verse data met de bestaande oude data (simpele export/import van de db in DirectAdmin)
 • refresh je browser: je ziet alle data
 • OPGELET: zodra je uitlogt kun je niet opnieuw inloggen…
 • … MAAR: als je tijdens je werkende sessie een nieuwe admin-user aanmaakt, kun je met die gegevens daarna wel opnieuw inloggen!!!
 • … en dan wijzig je het wachtwoord van de initiële admin-user en alles is weer zoals voorheen (kan misschien ook meteen, weet ik niet…)

to do

 • testen: mail-functie tick
 • er zijn blijkbaar wel meer vertalingen in versie 3.2.2 dan in versie 3.2.1: checken en bijwerken
 • bedankt-link in vertaling bekijken!!! tick 18/02/'20
 • aantal beschikbare tickets weer zichtbaar maken: MySQL=> table: eventbooking_options, key: o_display_available_tickets, value: Yes|No::Yes (of gewoon Yes) tick 18/02/'20

admin

 • Opties: optie E-mail verzenden: was vroeger SMTP (en vereiste dus host, gebruikersnaam, wachtwoord en poort), is nu PHP mail()

fileman

 • openbare locatie met de help-, js-, css- en tinymce-bestanden van de in de cgi-bin residerende FileMan.

nanogallery2

 • copy/paste: .js- en .css-bestanden tbv nanogallery

nanogp2

 • copy/paste: user en admin .php scripts tbv nanogallery

partituren

 • copy/paste

publicalbum

 • copy/paste: .js-bestanden tbv image gallery's gebruikt bij PRODUCTIES (bv. bij David van Reissiger)

pydio

 • HTTP ERROR 500 na restore met Akeeba Kickstart.
 • Ook na inachtname van 0-AkeebaSoloAndSiteUpdates#Akeeba_Kickstart nog gene klap.
 • Dan pydio geïnstalleerd from scratch en backup gemaakt
 • Vervolgens opnieuw restore met Akeeba Kickstart
 • Na het vervangen van de gerestorede bootstrap.json door de cleane bootstrap.json alles oké (/data/plugins/boot.conf/bootstrap.json)
  • # cli secret key
  • # mysql credentials
  • maar ook het hele gebeuren van de drupal-bridge valt hiermee weg - dus dat zal opnieuw moeten worden gedaan
 • wel nog logo & login backgrounds vervangen:
  • Overschrijf de bestanden in .../pydio/plugins/gui.ajax/res/themes/common/images/
  • Ledig de servercache door in .../pydio/data/cache/ de drie plugins_*.ser bestanden te verwijderen (plugins_cache.ser, plugins_queries.ser, plugins_requires.ser)
  • Ledig de lokale cache van je browser
tags

rewrite subdir subdirectory subfolder jabbers phpjabbers
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback