General browser settings

browser / setting

Doorgaans kan alles via de instellingen van de browser zelf ingesteld worden. Om advertenties te blokkeren is er soms een extensie / plug-in / add-in nodig.

  Opera Brave Firefox Iexplore Chrome Edge
block 3rd-party cookies tick tick tick tick tick tick
block ads tick tick tick tick² tick tick
do not track tick tick tick tick³ tick tick
google.be⁻¹ tick tick tick¹ tick tick tick
⁻¹ basic URL = https://www.google.be/search?q=%s
⁰ Make default
¹ - Open menu () > Add-ons
- click on the Find more add-ons button
- in the Find add-ons form field bovenaan rechts, fill in google.be Nederlands
- krijg je meerdere resultaten (op dit ogenblik twee), klik op die met de hoogste waardering
- klik op de knop + Add to Firefox
- er wordt om bevestiging gevraagd
- vink Make this the current search engine aan
- klik op de knop Add
- Open opnieuw het menu () > Options
- in het zoekveld bovenaan rechts, vul search engine in
- in de sectie Default Search Engine, kies Google.be NL
- in de sectie One-Click Search Engines, zet Google.be NL bovenaan
² https://adblockplus.org/nl/internet-explorer
³ - Tools (cog) > Internet Options
- Advanced tab > Security section
- Send Do Not Track requests to sites you visit in Internet Explorer
⁴ Vereist de installatie van een extensie: uBlock Origin

Settings testen

block 3rd-party cookies

block ads

Surf bv. naar www.techadvisor.co.uk surfen, da's een site met heel wat advertenties.

do not track

google.be

Zoek via de adresbalk naar bv. het woord 'test'. Bij de resultaten moet je via Tools > Elk land kunnen wijzigen in België
Topic revision: r3 - 20 March 2019, StijnBousard
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback