Adobe Acrobat Reader DC heeft de onhebbelijke gewoonte om ook het deelvenster Gereedschappen te openen als je een .pdf-bestand opent.

Nochtans, de naam zegt het zelf, het is een Reader, geen Editor.

Enfin, doesn't matter. Je kunt er wel voor zorgen dat het standaard uitgeschakeld staat, en wel als volgt:
  • menu Bewerken > Voorkeuren…
  • kies bij Categorieën "Documenten"
  • vink "Huidige status van gereedschappenvenster onthouden" aan
  • klik op OK
Sluit nu het deelvenster Gereedschappen (mocht je dat nog niet gedaan hebben) via:
  • menu Beeld > Tonen/Verbergen > Deelvenster Gereedschappen
Sluit nu Acrobat Reader en dubbelklik op een .pdf-bestand om te checken of het gelukt is

Bonne chance!
Topic revision: r3 - 01 August 2018, StijnBousard
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback