Log inRegister

Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden?

Bronnen

 • levenslang
 • diploma's & professionele certificaten
 • arbeidscontracten
 • notariële akten
 • zwart
 • tot einde bezit
 • eigendomsakte onroerend goed
 • aankoopfactuur & boorddocumenten auto
 • aankoopbewijzen zaken van grote waarde
 • zwart
 • tot pensioen
 • jaarlijkse loonfiches werkgever
 • jaarlijkse uittreksels pensioenrekening
 • pensioensparen
 • groepsverzekering
 • zwart
 • 10 jaar
 • krediet- & leningsovereenkomst & betalingsbewijzen
  (vanaf betaling laatste schijf)
 • hypothecaire akte & betalingsbewijs
 • documenten mbt bouw of renovatie woning
 • bewijzen kredietovereenkomsten en betalingsbewijzen
 • aankoopborderellen effecten
 • blauw
 • 7 jaar
 • kopie belastingaangifte
 • fiscale attesten
 • aanslagbiljetten en betalingsbewijzen belastingen & taksen
 • groen
 • 5 jaar
 • documenten mbt huur woonst (of garage)
 • betalingsbewijzen nutsvoorzieningen
 • bankdocumenten & rekeninguittreksels
 • abonnementen kranten & tijdschriften
 • nutsvoorzieningen & verbruikskosten
 • rood
 • 3 jaar
 • contracten, polissen en betalingsbewijzen van (gewone) verzekeringspremies
  (vanaf einddatum polis)
 • kopie van opzegging verzekeringsovereenkomst
 • geel
 • 2 jaar
 • facturen en/of garantiebewijzen elektrische toestellen en meubels
 • facturen reisbureau
 • betalingsbewijzen medische kosten & ziekenhuisfacturen
 • geel
 • 1 jaar
 • ontslagbrief
 • jaarlijks overzicht groepsverzekering werkgever
 • bewijs verwarmingsinstallateur schoorsteen- & ketelreiniging
  (verbrandingsattest & reinigingsattest)
 • geel
 • 6 maand
 • betalingsbewijzen hotel en restaurant
 • geel
 • 1 maand
 • oproepingsbrief verkiezingen
 • kasticket winkel
 • geel
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback